/ Regulamin

Spis treści:

§. 1. Postanowienia ogólne

§. 2. Definicje

§. 3. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

§. 4. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

§. 5. Rejestracja, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

§. 6. Warunki sprzedaży

§. 7. Odstąpienie od umowy sprzedaży

§. 8. Prawa i obowiązki stron

§. 9. Płatności

§. 10. Ochrona danych osobowych

§. 11. Reklamacje

§. 12. Postanowienia końcowe

  

§. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin został sporządzony na podstawie przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Regulamin wraz z przepisami prawa w sposób wyłączny i wyczerpujący regulują kwestie dotyczące korzystania ze Sklepu Internetowego netapp-shop.pl dostępnego pod adresem http://www.netapp-shop.pl

2. Regulamin określa w szczególności:

a. rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną,

b. warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym:

i. wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Operator Sklepu,

ii. zakaz dostarczania przez Użytkowników treści o charakterze bezprawnym,

c. warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną,

d. tryb postępowania reklamacyjnego.

3. Operatorem Sklepu Internetowego netapp-shop.pl jest firma COMPAN IT sp.k.  z siedzibą w Jeleniej Górze przy ul. Wojewódzka 13a , 58-560, Jelenia Góra, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6112734236, Tel. 75 64 32 113, tel. kom. 500 322 334, fax 75 64 32 112

4. Operator Sklepu Internetowego netapp-shop.pl świadczy usługi wymienione w niniejszym Regulaminie na zasadach w nim określonych.

§. 2 DEFENICJE

1. Operator Sklepu, Sprzedający – Operator Sklepu Internetowego netapp-shop.pl, o którym mowa w §. 1 ust. 3 Regulaminu;

2. Użytkownik, Kupujący – każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.

3. Przedsiębiorca – Użytkownik wykonujący działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 220 poz. 1447 z późn. zm.),

4. Konsument – Użytkownik będący osobą fizyczną dokonujący czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

5. Sklep – Sklep Internetowy netapp-shop.pl dostępny pod adresem internetowym http://www.netapp-shop.pl

6. Regulamin – Niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną,

7. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,

8. Konto Użytkownika – miejsce dostępne dla Użytkowników Sklepu po wprowadzeniu adresu e-mail i hasła, umożliwiające m.in. zamawianie towaru, śledzenie stanu realizacji zamówienia, zmianę i poprawianie danych osobowych, itp.

9. Cookies – niewielkie pliki tekstowe, zapisywane w celu utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej stronie wpisywać nazwy Użytkownika i hasła, tworzenia statystyk oglądalności, prezentacji reklam internetowych o treści najbardziej zbliżonej do zainteresowań Użytkownika oraz tworzenia ankiet internetowych i zabezpieczania ich przed wielokrotnym głosowaniem przez te same osoby. Pliki te nie gromadzą danych osobowych Użytkownika, nie zmieniają konfiguracji jego komputera, nie służą do instalowania bądź deinstalacji jakichkolwiek programów komputerowych, wirusów lub trojanów, nie ingerują w integralność systemu bądź danych Użytkownika, nie są przetwarzanie przez inne serwisy internetowe i mogą być w każdym momencie usunięte przez Użytkownika.

§. 3. RODZAJE I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Operator Sklepu prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem Sklepu Internetowego netapp-shop.pl oraz świadczy usługę „Newsletter”.

2. Usługi świadczone drogą elektroniczną na podstawie niniejszego Regulaminu polegają na umożliwieniu korzystania ze Sklepu Internetowego netapp-shop.pl w celu zawarcia umowy sprzedaży oraz jej realizacji.

3. Usługa „Newsletter” polega na przesyłaniu wiadomości zawierającej informacje o aktualnej ofercie, promocjach, rabatach i zniżkach. Usługa jest bezpłatna i wymaga wyrażenia zgodny na przesyłanie informacji handlowych.

4. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana jest na czas nieokreślony.

5. Zamówienia, w sposób określony w §. 6.,  można składać po dokonaniu rejestracji.

6. Użytkownik, który dokonał rejestracji może złożyć Zamówienie po zalogowaniu się na Konto Użytkownika podając adres e-mail i hasło.

7. Zamówienia realizowane są na terytorium Polski. Istnieje także możliwość wysyłki za granicę. W takim przypadku warunki sprzedaży i wysyłki towaru za granicę są każdorazowo uzgadniane indywidualnie z Kupującym.

8. Cennik dostawy stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.

§. 4. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu Użytkownik powinien posiadać:

 • Przeglądarkę internetową,
 • Włączoną obsługę Java Script,
 • Aktywny adres e-mail.

2. Użytkownik może wyrazić zgodę na włączenie obsługi plików Cookies. Szczegółowe informacje o celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji za pomocą plików Cookies, a także możliwości określenia przez Użytkownika warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach Cookies, za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez Użytkownika telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi znajdują się w http://www.netapp-shop.pl/content/12-polityka-prywatnosci

3. Warunkiem świadczenia usług określonych w Regulaminie jest zapoznanie się i zaakceptowanie wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.

§. 5. REJESTRACJA, WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Rejestracja jest bezpłatna i dobrowolna. Po dokonaniu rejestracji dla Użytkownika tworzone jest indywidualne Konto Użytkownika.

2. Użytkownik, w celu rejestracji, powinien wypełnić formularz rejestracyjny. Do rejestracji niezbędne jest podanie: aktywnego adresu e-mail, loginu oraz ustawienie hasła.

3. W trakcie rejestracji możliwe jest także podanie danych do wysyłki. W przypadku, gdy formularz wypełnia Konsument są to:

 •          Imię i nazwisko
 •          Adres zamieszkania (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, województwo, kraj), 
 •          Numer telefonu.

4. Jeżeli formularz rejestracyjny wypełnia przedsiębiorca do wysyłki zakupionych towarów należy podać:

 •         Firmę,
 •         Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP),
 •         Adres siedziby (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, województwo, kraj),
 •         Imię i nazwisko osoby do kontaktu,
 •         Numer telefonu.

5. Po dokonaniu rejestracji na podany przez Użytkownika adres e-mail zostanie wysłana informacja potwierdzająca o rejestrację.

6. Operator Sklepu może odmówić zarejestrowania Użytkownika, jeżeli zachodzą przypadki określone w ust. 11.

7. Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną jest równoznaczne ze złożeniem oświadczeń następujących treści:

a. przystępuję do korzystania z usług dobrowolnie,

b. spełniam przewidziane w Regulaminie warunki zostanie Użytkownikiem,

c. dane zawarte w formularzu rejestracyjnym są zgodne z prawdą i nie naruszają praw osób trzecich,

d. wyrażam zgodę na zawarcie umowy drogą elektroniczną,

e. wyrażam zgodę na otrzymywanie na wskazane w formularzu rejestracyjnym dane korespondencyjne informacji systemowych, wiadomości od Operatora oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Sklepu,

8. Użytkownik może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną.

9. Operator Sklepu może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, jeżeli Użytkownik nie wykazywał aktywności w Sklepie, w szczególności nie złożył zamówienia lub nie logował się na Konto Użytkownika w ciągu 12 miesięcy od ostatniej aktywności.

10. Wypowiedzenie umowy przez którąkolwiek ze stron, jak również jej rozwiązanie za obustronną zgodą jest równoznaczne z zablokowaniem Użytkownikowi dostępu do Konta Użytkownika oraz jego usunięciem.

11. Operator Sklepu może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, jeśli:

a. cel rejestracji lub sposób korzystania z usług jest oczywiście sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania Sklepu,

b. działalność Użytkownika jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich,

c. otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności,

d. uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności i uprzednio zawiadomił Użytkownika o zamiarze uniemożliwienia dostępu do Konta Użytkownika,

e. Użytkownik dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych,

f. Użytkownik w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia Regulaminu,

g. podane przez Kupującego dane adresowe budzą obiektywnie uzasadnione wątpliwości co do ich poprawności lub zgodności z prawdą a wątpliwości tych nie udało się usunąć w drodze kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem wiadomości e-mail.

12. Przez obiektywnie uzasadnione wątpliwości, o których mowa w ust. 11 pkt g. należy rozumieć w szczególności podanie nieistniejącej miejscowości, podanie nazwy nieistniejącej ulicy w danej miejscowości, podanie jako nazwy odbiorcy danych fikcyjnych (np. postaci bajkowych).

13. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Operatora Sklepu zostanie przesłane na podany w Koncie Użytkownika adres e-mail. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną skutkuje trwałym usunięciem Konta Użytkownika. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Użytkownika może zostać złożone przez przesłanie jego treści na adres e-mail podany do kontaktu w osobnej zakładce strony internetowej Sklepu lub poprzez usunięcie Konta Użytkownika.

14. Jeżeli wypowiedzenie nastąpiło ze strony Operatora Sklepu ponowna rejestracja jest możliwa po uzyskaniu zgody Operatora.

15. Wypowiedzenie lub rozwiązanie za zgodą stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pozostaje bez wpływu na wykonanie już zawartych umów sprzedaży, chyba że strony postanowią inaczej.

16. Termin wypowiedzenia umowy w przypadkach wskazanych w ust. 9 i 11 wynosi 14 dni.

§. 6. WARUNKI SPRZEDAŻY

1. Operator Sklepu prowadzi sprzedaż towarów prezentowanych na stronach Sklepu Internetowego netapp-shop.pl.

2. Stronami umowy sprzedaży zawieranej za pośrednictwem Sklepu Internetowego netapp-shop.pl są: Sprzedający oraz Kupujący.

3. Umowa sprzedaży może zostać zawarta z Użytkownikiem zarejestrowanym (posiadającym Konto Użytkownika). Użytkownik niezarejestrowany, w celu zawarcia umowy sprzedaży musi zarejestrować się w Sklepie, po dokonaniu rejestracji tworzone jest Konto Użytkownika.

4. Informacje o towarach wraz z podaniem ceny prezentowane na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 lub 543 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.; dalej: Kodeks cywilny). Informacje o towarach wraz z podaniem ceny prezentowane na stronach Sklepu stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

5. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wycofania poszczególnych towarów prezentowanych na stronie Sklepu. Zmiana cen lub wycofanie towaru nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.

6. Sklep prowadzi zarówno sprzedaż detaliczną, jak i hurtową.

7. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi poprzez złożenie zamówienia przez Użytkownika i jego akceptacji przez Sprzedającego, z zastrzeżeniem ust. 10-12. Szczegółowy opis trybu zawarcia umowy sprzedaży określają postanowienia ust. 8-12.

8. Zamówienia dokonywane za pośrednictwem strony internetowej można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni robocze po godz. 13.00, w soboty, w niedziele oraz w święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego. Zamówienie składane telefonicznie przyjmowane są w godzinach 09:00 – 17:00.

9. Złożenie zamówienia przez Użytkownika za pośrednictwem strony internetowej stanowi ofertę zakupu w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego, która jest wiążąca w terminie 5 dni roboczych (po tym czasie wygasa) i składa się z następujących czynności:

a. wybrania towarów spośród prezentowanych na stronach Sklepu,

b. dodania ich do koszyka,

c. wybrania sposobu zapłaty i dostawy,

d. zalogowania do Konta Użytkownika w przypadku, gdy zamówienie składa Użytkownik zarejestrowany, chyba że zalogował się wcześniej,

e. kliknięcia przycisku "Zamówienie".

10. W odpowiedzi na złożone zamówienie Sprzedający, w terminie 5 dni roboczych, wysyła wiadomość e-mail na podany przez Użytkownika adres e-mail lub kontaktuje się telefonicznie w celu:

a. zaakceptowania zamówienia (oferty) – w takim przypadku umowa sprzedaży zostaje zawarta w dniu złożenia oświadczenia,

b. odmowy przyjęcia zamówienia (oferty) – w takim przypadku nie dochodzi do zawarcia umowy,

c. propozycji zmian, tzw. kontroferta – w takim przypadku do zawarcia umowy konieczna jest akceptacja kontroferty przez Użytkownika.

11. Przyczyną wystąpienia z kontrofertą, o której mowa w ust. 10 pkt c mogą być w szczególności takie okoliczności jak: brak towarów w magazynie lub u dostawców Sklepu, itp.

12. Kontroferta, o której mowa w ust. 10 pkt c jest wiążąca dla Sprzedającego w terminie 2 dni. Po tym czasie kontroferta wygasa. Akceptacja kontroferty przez Użytkownika w terminie jej obowiązywania (2 dni) powoduje zawarcie umowy sprzedaży na warunkach określonych w kontrofercie.

13. Wszystkie ceny prezentowane na stronach internetowych Sklepu netapp-shop.pl podawane są w polskich złotych (PLN) i zawierają podatek VAT. Podane ceny nie zawierają kosztów przesyłki.

14. Sklep netapp-shop.pl wystawia paragon lub fakturę VAT na zakupiony towar. Aby otrzymać fakturę VAT Użytkownik powinien poprawnie wypełnić dane firmy wraz z NIP.

15. Kontakt ze strony przedstawiciela Sprzedającego, o którym mowa w ust. 10 jest też okazją do ewentualnego skorygowania błędnie podanych danych osobowych lub błędnie dokonanego zamówienia. Późniejsze dokonanie zmian w zamówieniu może być utrudnione, gdyż od momentu zawarcia umowy sprzedaży zamówienie zostaje skierowane do realizacji i towar może znajdować się już w drodze do Kupującego. Niemniej, Sprzedający deklaruje, iż obsługa Sklepu dołoży starań, aby w każdym momencie, nawet po zawarciu umowy sprzedaży, umożliwić Kupującemu zmianę danych do dostawy, a także (do momentu wysłania przesyłki) zmianę treści zamówienia.

16. Sprzedający może w każdym czasie dokonać weryfikacji poprawności i prawdziwości danych wprowadzonych przez Użytkownika. Sprzedającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 10 roboczych od dnia zawarcia umowy w sytuacjach, o których mowa w § 5 ust. 11 pkt g.

17. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby czas realizacji zlecenia był jak najkrótszy, jednak nie dłuższy niż 14 dni roboczych.

§. 7. ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY

1. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.) Użytkownik będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie pisemnego oświadczenia przed upływem terminu.

2. Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, o którym mowa w ust. 1. nie przysługuje Konsumentowi w wypadku:

a. świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.),  

b. dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,

c. umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym, d. świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,  

3. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa odstąpienia od umowy, Konsument jest obowiązany odesłać towar niezwłocznie tj. w terminie nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni na adres Sklepu w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Konsument powinien zwrócić towar w takim składzie ilościowym i jakościowym, z zastrzeżeniem zdania pierwszego, jaki otrzymał od Sprzedającego. W szczególności powinien dołączyć wszelkie otrzymane wraz z towarem części, akcesoria, instrukcje, warunki użytkowania, itp. dokumenty (nie dotyczy dowodu zakupu) a także oryginalne opakowanie również wtedy, gdy zostało usunięte w ramach wykonywania zwykłego zarządu rzeczą sprzedaną.

4. Zwrot zapłaconej przez Użytkownika kwoty zostanie dokonany przelewem na wskazane przez Użytkownika konto bankowe.

5. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

§. 8. PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

1. Operator Sklepu dołoży wszelkich starań, aby Sklep Internetowy netapp-shop.pl oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń.

2. Operator Sklepu zastrzega sobie prawo do ingerencji w strukturę techniczną Konta Użytkownika, w celu zdiagnozowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu usług Sklepu.

3. Operator Sklepu zastrzega sobie prawo do czasowego, nie dłuższego jednak niż 48 h wyłączenia niektórych funkcjonalności Sklepu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji za uprzednim poinformowaniem Użytkowników zarejestrowanych z odpowiednim wyprzedzeniem.

4. Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie aktualizować podane podczas rejestracji dane w przypadku ich zmiany.

5. Użytkownik zobowiązany jest zachować w tajemnicy i zabezpieczyć login oraz hasło dostępu do Konta Użytkownika w taki sposób, aby nie miały do nich dostępu osoby nieuprawnione.

6. Użytkownikowi nie wolno przekazywać z wykorzystaniem Sklepu treści bezprawnych.

§. 9. PŁATNOŚCI

1. Za zakupy w Sklepie można zapłacić w następujący sposób:

a. Przelewem na rachunek bankowy,

b. Przy odbiorze, czyli za pobraniem,

c. Gotówką, przy odbiorze osobistym.

2. Dane do przelewu:

COMPAN IT sp.k Dancewicz Jarosław

Wojewódzka 13a

58-560 Jelenia Góra

NIP: 6112734236

PKO Bank Polski SA

22 1020 2124 0000 8002 0163 0409

3. W przypadku zapłaty przelewem na rachunek bankowy towar wysyłany jest po wpłynięciu kwoty na rachunek. W tytule przelewu zamawiający powinien podać numer zamówienia.

4. W przypadku płatności przy odbiorze przesyłka wysyłana jest po weryfikacji poprawności danych adresowych.

5. W przypadku płatności gotówką, przy odbiorze osobistym, towar wydawany jest w siedzibie sklepu, po weryfikacji poprawności danych Kupującego i zapłaty określonej kwoty.

§. 10. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Compan It sp.k. z siedzibą w Jeleniej Górze przy ul. Wojewódzka 13a, posługujący się adresem e-mail: sklep@netapp-shop.pl . 

2. W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę kontaktować się z Administratorem Ochrony Danych, e-mail: rodo@netapp-shop.pl.

3. Dane będą przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy sprzedaży oraz wysyłki newslettera na podstawie zawarcia umowy sprzedaży oraz umowy o prowadzenie konta klienta w naszym sklepie.

4. Dane mogą być udostępniane firmie DHL lub innej firmie kurierskiej w celu prawidłowej realizacji usług określonych w regulaminie .

5. Dane będą przechowywane przez okres 5 lat.

6. Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, żądania ograniczenia przetwarzania.

7. Ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofanie. Skorzystanie  prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

8. Ma Pan/i także prawo do przenoszenia danych. 

9. Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

§. 11. ZWROTY TOWARÓW, REKLAMACJE

Zwroty towaru przez konsumentów

Konsument, który zawarł umowę na odległość́ lub poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od niej w terminie 14 dni i to bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w ustawie z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta (w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35) zwanej „Ustawą o Prawach Konsumenta”). Konsument może odstąpić od umowy składając oświadczenie Opratorowi na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr  2 do ww. ustawy. Do zachowania tego terminu wystarczające jest skuteczne wysłanie oświadczenia przed upływem terminu 14 dni. 

Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się̨ co do zasady od dnia zawarcia umowy z wyłączeniem umów dla wykonania których przedsiębiorca wydaje towar, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności - od objęcia towaru w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę̨ trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która (1) obejmuje wiele towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniego towaru, partii lub części,(2) polega na regularnym dostarczaniu towaru przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszego z towarów; 

Konsument ponosi koszty zwrotu towaru. Jeżeli wysyłka nastąpiła w sposób inny niż najtańszy zwykły sposób to Operator nie ma obowiązku zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego kosztów dodatkowych. Zwrot towaru powinien nastąpić́ nie później niż w terminie 14 dni od momentu odstąpienia od umowy. 

konsument wykonujący prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądanie zgodnie z art. 15 ust. 3 i art. 21 ust. 2 Ustawy o Prawach Konsumenta, obowiązany jest do zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. 

Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w sytuacjach opisanych w art. 38 Ustawy o Prawach Konsumenta w tym w odniesieniu do umów: 

o świadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Operator w pełni wykonał usługę  za wyraźną zgodą Konsumenta poinformowanego przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Operator utraci prawo odstąpienia od umowy, 

w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, 

w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia, 

w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić́ ze względu na ochronę̨ zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu, 

w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu, 

o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczonych na nośniku materialnym,za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Operator rozpoczął świadczenie za wyraźną̨ i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Operator utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a Operator przekazał konsumentowi potwierdzenie, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 2 albo art. 21 ust. 1 Ustawy o Prawach Konsumenta,

7) o świadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny w przypadku których konsument wyraźnie zażądał od Operator, aby przyjechał do niego w celu dokonania naprawy, a usługa została już̇ w pełni wykonana za wyraźną̨ i uprzednią zgodą konsumenta. 

Postanowienia niniejszego Regulaminu stosuje się̨ również do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością̨ gospodarczą, gdy z treści umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią̨ działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. 

Zwroty towarów przez klientów, którzy nie są konsumentami. 

Operator dopuszcza możliwość́ zwrotu Towaru, nie noszącego śladów użytkowania, zakupionego przez klientów niebędących konsumentami, jednak nie wcześniej niż po uzyskaniu pisemnej zgody Operatora. 

Operator nie przyjmuje zwrotów: 

towarów używanych, 

towarów wyprzedażowych 

towarów spoza oferty sprowadzanych na specjalne zamówienie, 

towarów wytworzonych na życzenie (np. serwer wg specyfikacji klienta).

Informacja zawierająca prośbę o przyjęcie zwrotu powinno nastąpić́ niezwłocznie po odebraniu sprzętu jednak nie później niż w terminie 7 dni roboczych od daty odebrania Towaru przez klienta. Operator zastrzega sobie prawo nieuwzględnienia zwrotu dokonanego po upływie tego terminu. 

Warunkiem przyjęcia zwrotu jest wcześniejsza zgoda Operatora. Operator ma prawo odmówić przyjęcia przesyłki jeżeli dotyczy towaru co do którego nie wyraził zgody na zwrot. Jeżeli operator przyjmie na magazyn przesyłkę co do której nie wyraził zgodę  na zwrot powiadomi o powyższym klienta wzywając go do odbioru przesyłki. Po upływie 3 dni od daty zawiadomienia Operator będzie uprawniony do naliczenia opłaty za przechowanie towaru w kwocie 25 zł dziennie. 

Operator zastrzega sobie prawo do obciążenia klienta kosztami związanymi z obsługą zwrotów zarówno w przypadku ich uwzględnienia, jak i nieuwzględnienia. 

Postanowień́ powyższych nie stosuje się̨ do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością̨ gospodarczą, gdy z treści umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią̨ działalności gospodarczej , udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. 

Odpowiedzialność́ za towar wobec konsumenta 

Operator ponosi odpowiedzialność́ w razie braku zgodności towaru z umową  zobowiązującą do przeniesienia własności towaru na konsumenta, w zakresie określonym w rozdziale 5a Ustawy o Prawach Konsumenta. 

Zgłaszając brak zgodności towaru z umową klient winien określić, czy dochodzi swoich roszczeń́ z tytułu gwarancji czy odpowiedzialności, o której mowa w ust. 1. Jeżeli tego nie określono, Operator rozpatruje reklamację w oparciu o zasady dotyczące odpowiedzialności, o której mowa w ust. 1. 

Jeżeli towar jest niezgodny z umową, konsument ma prawo żądał jego naprawy lub wymiany. Operator może dokonać wymiany, gdy konsument żądał naprawy lub Operator może dokonać́ naprawy, gdy konsument żąda wymiany ,jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru z umową w sposób wybrany przez konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Operator. Jeżeli naprawa i wymiana są̨ niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Operator, może on odmówić́ doprowadzenia towaru do zgodności z umową. 

Przy ocenie nadmierności kosztów dla Operator uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności towaru z umową, wartość́ towaru zgodnego z umową oraz nadmierne niedogodności dla konsumenta powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia towaru do zgodności z umową. 

Operator dokonuje naprawy lub wymiany w racjonalnym czasie od chwili, w której poinformowania Operatora o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta, uwzględniając specyfikę towaru oraz cel, w jakim konsument go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Operator. 

Konsument udostępnia Operatorowi towar podlegający naprawie lub wymianie, zwrot do konsumenta następuje na koszt Operatora.

Jeżeli towar został zamontowany przed ujawnieniem się braku zgodności towaru z umową, demontażu dokonuje Operator oraz montuje go ponownie po dokonaniu naprawy lub wymiany albo zleca wykonanie tych czynności na swój koszt. 

Konsument nie może zostać obciążony za zwykłe korzystanie z towaru, który następnie został wymieniony. 

Jeżeli towar jest niezgodny z umową, konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy: 

Operator odmówił doprowadzenia towaru do zgodności z umową;

brak zgodności towaru z umową występuje nadal, pomimo że Operator próbował doprowadzić towar do zgodności z umową; 

 brak zgodności towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych  powyżej; 

z oświadczenia Operator lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta. 

Operator zwraca konsumentowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia  ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o obniżeniu ceny. 

W razie odstąpienia od umowy, konsument niezwłocznie zwraca towar Operator na jego koszt. Operator zwraca konsumentowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru lub dowodu jego odesłania. Zwrot ceny następuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. 

Postanowienia dotyczące konsumenta zawarte w ust. 1-12 powyżej stosuje się również do osoby fizycznej, zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. 

Gwarancja i pozostała odpowiedzialność́ za towar 

Odpowiedzialność Operatora z tytułu rękojmi uregulowanej w przepisach kodeksu cywilnego jest wyłączona co do zakupów nie dokonanych przez Konsumentów.

Operator udziela nabywcy gwarancji jakości na towary od 12 do 36 miesięcy – jeżeli tego wyraźnie nie określono okres ten wynosi 12 miesięcy. 

W przypadku roszczeń́ z tytułu gwarancji, Operator podejmuje decyzje o wymianie, naprawie lub zwrocie  uiszczonej ceny chyba że dotyczy to konsumenta do którego stosuje się zapisy o sprzedaży konsumenckiej. 

Gwarancja obowiązuje tylko na terenie Polski. 

Operator rozpatruje reklamację z tytułu gwarancji w ciągu 14 dni roboczych od otrzymania informacji od klienta. 

W przypadku, gdy po przyjęciu towaru okaże się, iż doszło do ingerencji w towar urządzenie zostanie zwrócone do klienta na koszt i ryzyko klienta.

Operator nie dostarcza zastępczego towaru na czas trwania procedury reklamacyjnej. 

IX. Procedura reklamacji. 

Niniejsza procedura ma zastosowanie do: 

roszczeń́ z tytułu gwarancji, 

roszczeń́ z tytułu odpowiedzialności, w zakresie braku zgodności towaru z umową 

Zgłoszenie niezgodności towaru z umową przez klienta i wszczęcie procedury reklamacyjnej oraz weryfikacyjnej następuje z chwilą otrzymania przez Operator oświadczenia od klienta. Zgłoszenie reklamacyjne powinno, aczkolwiek nie jest to wymóg rozpatrzenia reklamacji, zostać złożone na wypełnionym czytelnie formularzu zawierającym:

a. Imię i nazwisko,

numer zamówienia

opis niezgodności towaru z umową,

datę zakupu

numer faktury VAT lub paragonu

Jeżeli przepisy odrębne nie stanowią inaczej, Operator jest obowiązany udzielić odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, a w razie jej nieudzielenia w tym terminie, uważa się, że Operator uznał reklamację. 

Jeśli oświadczenie klienta, nie zawiera żądania co do sposobu rozpatrzenia reklamacji z tytułu odpowiedzialności, Operator niezwłocznie zwróci się do klienta o doszczegółowienie lub tez wskaże inny sposób rozpatrzenia reklamacji o ile wskazany przez klienta będzie niemożliwy w realizacji. 

Zwrot towaru w ramach procedury reklamacyjnej jest bezpłatny. 

Sposób dostarczenia sprzętu w ramach procedury reklamacyjnej zależy od klienta może nastąpić za pomocą podmiotu trzeciego jak i również towar może dostarczyć osobiście.   

Towar winien być w oryginalnym, fabrycznym opakowaniu, wraz ze wszystkimi elementami dostarczonymi pierwotnie klientowi, w szczególności dokumentacją, sterownikami, kablami. Klient jest uprawniony zastosować opakowanie zastępcze winno ono zapewniać odpowiedni poziom ochrony towaru podczas transportu serwisu.

Towar powinien zostać przysłany wraz ze wszystkimi akcesoriami, które mają wpływ na jego funkcjonalność. Klient winien załączyć również szczegółowy opis wad lub niezgodność. Towar posiadający gwarancję producenta, nie podlega warunkom gwarancyjnym Operator i może być serwisowany w punktach autoryzowanych wskazanych przez producenta zgodniez warunkami udzielonej gwarancji. 

Operator rozpatruje reklamację wyłącznie towarów zakupionych u Operatora. Klient jest obowiązany dołączyć dowód zakupu lub jego kserokopię. 

Klient oświadcza, iż jest świadom ryzyka utraty danych w związku np. z naprawą sprzęty. Klient obowiązany jest wykonać kopię zapasową przed dostarczeniem towaru do Operatora 

Jeżeli towar nie zostanie odebrany po zakończeniu procedury reklamacyjnej, Operator wzywa klienta na piśmie do odbioru towaru w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania. Po bezskutecznym upływie tego terminu, Operator jest uprawniony do naliczania opłaty za bezumowne przechowywanie towaru. Opłata ta wynosi 0,1 średniej miesięcznej ceny wynajmu 1m2 powierzchni magazynowej w Jeleniej Górze i naliczana jest za każdy dzień przechowania. 

Operator informuje o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur regulowane są przez odrębne przepisy. Operator wskazuje następujący: 

adres przedsiębiorstwa–COMPAN-IT Sp.k. ul.Wojewódzka 13A 58-560 Jelenia Góra 

adres poczty elektronicznej – reklamacje@netapp-shop.pl 

numer telefonu – +48 500 322 334

Operator nie zapewnia możliwości złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną (art. 30 ust. 3 Ustawy o Prawach Konsumenta) Operator nie zgadza się na pozasądowe rozwiązywanie sporów konsumenckich, przez podmiot uprawniony w rozumieniu art. 31 ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich zgodnie z rejestrem Prezesa UOKIK

Akceptując niniejszy Regulamin, klient zgłasza żądanie wystawiania faktury potwierdzającej zawarcie umowy sprzedaży oraz wyraża zgodę na otrzymywanie żądanej faktury w postaci elektronicznej. Faktura w postaci elektronicznej będzie przesyłana Klientowina wskazany przez Klienta adres e-mail bądź udostępniona pod linkiem umożliwiającym jej pobranielub udostępniona na indywidulanym koncie klienta utworzonym na stronie sklepu internetowego. 

§. 12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.

2. W razie sporu powstałego w związku z wykonywaniem umowy zawartej na podstawie Regulaminu strony zobowiązują się do jego rozstrzygnięcia w sposób polubowny działając w dobrej wierze.

3. W razie niemożliwości dojścia do porozumienia w sposób wskazany w ust. 2. sądem właściwym miejscowo dla rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy dla siedziby Operatora Sklepu. Zdanie poprzedzające nie ma zastosowania do sporów, których stroną jest konsument.

4. O  każdej  zmianie  Regulaminu  Operator Sklepu powiadomi  zarejestrowanych Klientów poprzez wiadomość e-mail z prawem wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni. Zmiany Regulaminu  wchodzą  w  życie  z  upływem  terminu  wypowiedzenia.  Do  zamówień złożonych  przed  wejściem  w  życie  zmian  Regulaminu, stosuje  się  postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w chwili złożenia zamówienia.

5. Regulamin obowiązuje od dnia 02.04.2020